ζητέω (ζητεω)
I seek, search for, desire
ἐκζητέω (εκζητεω)
I seek out, require
συζητέω (συζητεω)
I seek together, discuss, dispute
ἐπιζητέω (επιζητεω)
I seek after, desire, search for
ἀναζητέω (αναζητεω)
I seek out, search for
ζήτησις (ζητησεως)
a question, debate, controversy