ἀναζητέω
I seek out, search for
ζητέω
I seek, search for, desire
ἐξετάζω
I examine, question, search out
ἐπιζητέω
I seek after, desire, search for
ἀνεξεραύνητος
that cannot be searched into, inscrutable
ἐπιστάτης
master, teacher
κείρω
I shear, cut the hair of
ἐκπετάννυμι
I spread or stretch out
ἐμπορεύομαι
I travel as a merchant, engage in trade
ἅγιος
set apart, holy, sacred
αἰτία
a cause, reason, charge
ῥαββί
Rabbi, my master, teacher
ὀρθρίζω
I rise early, come in the morning
τετρααρχέω
I rule over as a tetrarch
ἱεροπρεπής
suitable to a sacred character, reverent
ἀνάθεμα
a curse, a cursed thing
συλλαμβάνω
I seize, apprehend, become pregnant
ἐκκλησία
an assembly, congregation, church
διαλέγομαι
I converse, address, preach, lecture
διχάζω
I set at variance, make to be hostile
κατάθεμα
a curse, an accursed thing
ἱκανός
sufficient, worthy, many, much
παιδεύω
I discipline, educate, train, chastise
ἀρχάγγελος
a ruler of angels, a superior angel, an archangel
ὀφθαλμοδουλία
service rendered only while the master watches
ἀνακεφαλαιόω
I sum up, summarize, recapitulate, gather up in one
θορυβέω
I disturb greatly, terrify, strike with panic
ἀνεκδιήγητος
indescribable, that cannot be thoroughly related
δεύτερος
second, in the second place, for the second time
ἐκτίθημι
I put out or expose a child, set forth, explain