ἐπιστάτης

Noun

Gloss

master, teacher

Mounce definition

pr. one who stands by; one who is set over; in NT in voc., equivalent to διδάσκαλε, or ῥαββί, master, doctor, Lk. 5:5; 8:24, 45; 9:33, 49; 17:13*

Morphological category

  • Masculine nouns with stems ending in η(ς) and a genitive in ου

Masculine (1st declension)

SP
N
G
D
A
V
ἐ­πι­στά­τα