ἐκκλησία

Noun

Gloss

an assembly, congregation, church

Mounce definition

a popular assembly, Acts 19:32, 39, 41; in NT the congregation of the children of Israel, Acts 7:38; transferred to the Christian body, of which the congregation of Israel was a figure, the Church, 1 Cor. 12:28; Col. 1:18; a local portion of the Church, a local church, Rom. 16:1; a Christian congregation, 1 Cor. 14:4

Morphological category

  • Feminine nouns with stems ending in εα, ια, or ρα and a genitive in ας

Feminine (1st declension)

SP
N
ἐκ­κλη­σί­α
ἐκ­κλη­σί­αι
G
ἐκ­κλη­σί­ας
ἐκ­κλη­σι­ῶν
D
ἐκ­κλη­σί­ᾳ
ἐκ­κλη­σί­αις
A
ἐκ­κλη­σί­αν
ἐκ­κλη­σί­ας