ἀνεξεραύνητος

Adjective

Gloss

that cannot be searched into, inscrutable

Mounce definition

also spelled ἀνεξερεύνητος, unfathomable, incapable of human explanation, Rom. 11:33*

Morphological categories

  • Adjectives using two endings (2-2)
  • Stems consistently using two endings
Neuter
SP
N
ἀ­νε­ξε­ραύ­νη­τα
G
D
A