συλλαμβάνω

Verb

Gloss

I seize, apprehend, become pregnant

Mounce definition

to catch; to seize, apprehend, Mt. 26:55; Acts 1:16; to catch, as prey, Lk. 5:9; to conceive, become pregnant, Lk. 1:24, 31, 36; 2:21; met. Jas. 1:15; mid. to help, aid, assist, Lk. 5:7; Phil. 4:3

Morphological categories

  • Compound verb
  • Present tense stem = verbal root + ν
  • Present tense stem = verbal root + (α)ν
  • Roots ending in a consonant add αν (with an epenthetic ν)

Aorist active indicative

SP
1
2
3
συ­νέ­λα­βε(ν)
συ­νέ­λα­βον

Perfect active indicative

SP
1
2
3
συ­νεί­λη­φε(ν)

Future middle indicative

SP
1
2
συλ­λήμ­ψῃ
3

Present middle imperative

SP
1
2
συλ­λαμ­βά­νου
3

Aorist active masculine participle

SingularPlural
N
συλ­λα­βόν­τες
G
D
συλ­λα­βοῦ­σι(ν)
A

Aorist active feminine participle

SingularPlural
N
συλ­λα­βοῦ­σα
G
D
A

Aorist middle masculine participle

SingularPlural
N
συλ­λα­βό­με­νοι
G
D
A

Aorist passive masculine participle

SingularPlural
N
G
D
A
συλ­λημ­φθέν­τα