παιδεύω

Verb

Gloss

I discipline, educate, train, chastise

Mounce definition

to educate, instruct children, Acts 7:22; 22:3; genr. παιδεύομαι, to be taught, learn, 1 Tim. 1:20; to admonish, instruct by admonition, 2 Tim. 2:25; Tit. 2:12; in NT to chastise, chasten, 1 Cor. 11:32; 2 Cor. 6:9; Heb. 12:6, 7, 10; Rev. 3:19; of criminals, to scourge, Lk. 23:16, 22*

Morphological categories

  • Present stem = verbal root
  • Verbal roots ending in ι or ϝ
  • Roots ending in ευ (which retain the υ in the present)

Present active indicative

SP
1
παι­δεύ­ω
2
3
παι­δεύ­ει

Imperfect active indicative

SP
1
2
3
ἐ­παί­δευ­ον

Present passive indicative

SP
1
παι­δευ­ό­με­θα
2
3

Aorist passive indicative

SP
1
2
3
ἐ­παι­δεύ­θη

Aorist passive subjunctive

SP
1
2
3
παι­δευ­θῶ­σι(ν)

Present active masculine participle

SingularPlural
N
G
D
A
παι­δεύ­ον­τα

Present active feminine participle

SingularPlural
N
παι­δεύ­ου­σα
G
D
A

Present passive masculine participle

SingularPlural
N
παι­δευ­ό­με­νοι
G
D
A

Aorist active masculine participle

SingularPlural
N
παι­δεύ­σας
G
D
A

Perfect passive masculine participle

SingularPlural
N
πε­παι­δευ­μέ­νος
G
D
A