ζητέω

Verb

Gloss

I seek, search for, desire

Mounce definition

to seek, look for, Mt. 18:12; Lk. 2:48, 49; to search after, Mt. 13:45; to be on the watch for, Mt. 26:16; to pursue, endeavor to obtain, Rom. 2:7; 1 Pet. 3:11; to desire, wish, want, Mt. 12:47; to seek, strive for, Mt. 6:33; to endeavor, Mt. 21:46; to require, demand, ask for, Mk. 8:11; Lk. 11:16; 12:48; to inquire or ask questions, question, Jn. 16:19; to deliberate, Mk. 11:18; Lk. 12:29; in NT from Hebrew, ζητεῖν τὴν ψυχήν, to seek the life of any one, to seek to kill, Mt. 2:20

Morphological categories

  • Present stem = verbal root
  • Verbal roots ending in a vowel
  • Roots ending in ε (which lengthen the ε before a tense formative)

Present active indicative

SP
1
ζη­τῶ
2
ζη­τεῖς
ζη­τεῖ­τε
3
ζη­τεῖ
ζη­τοῦ­σι(ν)

Imperfect active indicative

SP
1
ἐ­ζη­τοῦ­μεν
2
ἐ­ζη­τεῖ­τε
3
ἐ­ζή­τει
ἐ­ζή­τουν

Aorist active indicative

SP
1
ἐ­ζη­τή­σα­μεν
2
3
ἐ­ζή­τη­σε(ν)
ἐ­ζή­τη­σαν

Future active indicative

SP
1
2
ζη­τή­σε­τε
3
ζη­τή­σου­σι(ν)

Aorist active subjunctive

SP
1
2
3
ζη­τή­σῃ

Present active imperative

SP
1
2
ζή­τει
ζη­τεῖ­τε
3
ζη­τεί­τω

Aorist active imperative

SP
1
2
ζή­τη­σον
3
ζη­τη­σά­τω

Present passive indicative

SP
1
2
3
ζη­τεῖ­ται

Imperfect passive indicative

SP
1
2
3
ἐ­ζη­τεῖ­το

Future passive indicative

SP
1
2
3
ζη­τη­θή­σε­ται

Present active masculine participle

SingularPlural
N
ζη­τῶν
ζη­τοῦν­τες
G
ζη­τούν­των
D
ζη­τοῦν­τι
ζη­τοῦ­σι(ν)
A

Present active neuter participle

SingularPlural
N
ζη­τοῦν
G
D
A