δεύτερος

Adjective

Gloss

second, in the second place, for the second time

Mounce definition

second, Mt. 22:26; τὸ δεύτερον, again, the second time, another time, Jude 5; so ἐκ δευτέρου, Mt. 26:42; and ἐν τῷ δευτέρῳ, Acts 7:13

Morphological categories

  • Uncontracted stems
  • Uncontracted stems (feminine in α)
Masculine
SP
N
δεύ­τε­ρος
G
δευ­τέ­ρου
D
δευ­τέ­ρῳ
A
Feminine
SP
N
δευ­τέ­ρα
G
δευ­τέ­ρας
D
δευ­τέ­ρᾳ
A
δευ­τέ­ραν
Neuter
SP
N
δεύ­τε­ρον
G
δευ­τέ­ρου
D
δευ­τέ­ρῳ
A
δεύ­τε­ρον