αἰτία

Noun

Gloss

a cause, reason, charge

Mounce definition

cause, motive, incitement; accusation, crime, case

Morphological category

  • Feminine nouns with stems ending in εα, ια, or ρα and a genitive in ας

Feminine (1st declension)

SP
N
αἰ­τί­α
G
αἰ­τί­ας
D
A
αἰ­τί­αν
αἰ­τί­ας